Bonares, Τοπικό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) είναι 17 αλληλένδετοι στόχοι που έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν ένα «σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους». Οι SDGs θεσπίστηκαν το 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και προορίζονται να επιτευχθούν έως το 2030 (Ατζέντα 2030).

Ο Δήμος Bonares, ως τοπική αρχή που ενδιαφέρεται για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμμετείχαν, μαζί με την Coopinte, σε μια διαδικασία εντοπισμού και δημιουργίας στρατηγικών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), με ειδική τεχνική βοήθεια και υποστήριξη από το FAMSI (Andalusian Fund of Municipalities for International Solidarity).

Ομοίως, μέσω του έργου GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Coopinte και ο Δήμος Bonares, στόχευε σε μια πράσινη και ψηφιακή κοινωνικο-οικολογική μετάβαση. Πραγματοποίησε μια συμμετοχική, συνεργατική και συν-δημιουργική διαδικασία αναζήτησης ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης που θα το καταστήσει δυνατό μέσω της κοινωνικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030.

Άνθρωποι, ευημερία, πλανήτης

Αυτή η διαδικασία ανέδειξε τη συμμετοχική κουλτούρα του Bonares μέσω του ιστού των οργανισμών, οι οποίοι, σε μια από τις δράσεις του GRAPE συγκεντρώθηκαν στη δημοτική βιβλιοθήκη σε ένα «εργαστήριο του μέλλοντος» για να καθορίσει τις παρούσες προκλήσεις και να σχεδιάσει το μέλλον της πόλης με όρους βιωσιμότητας, αναλύοντας από κοινού τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία για να πετύχουμε έναν καλύτερο Μπονάρες.

Όλοι οι εταίροι του έργου, που προέρχονται από μικρές περιοχές της Ιταλίας (Mirabella Imbaccari και Malegno), της Ελλάδας (Σίφνος) και της Ισπανίας (Bonares), αντάλλαξαν εμπειρίες για να πραγματοποιήσουν μια διαδικασία συνεργατικής μάθησης με στόχο την ανάπτυξη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης.

Το τοπικό σχέδιο δράσης Bonares διατυπώθηκε σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Υπό αυτή την έννοια, οι δράσεις ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τους άξονες: άνθρωποι, ευημερία και πλανήτης.

Όσον αφορά τον άξονα «Άνθρωποι» , το Σχέδιο επικεντρώθηκε σε δύο τομείς, ο ένας σχετίζεται με την κινητικότητα και ο άλλος με τη δημιουργία ικανοτήτων για την προσαρμογή των πολιτών σε ένανόλο και πιο τεχνολογικό κόσμο.

Όσον αφορά τον άξονα της ευημερίας, η εστίαση ήταν στο τι έχει αντίκτυπο σε θέματα που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ανάλυση SWOT και οι συναντήσεις ανέδειξαν οικονομικά προβλήματα, επομένως οι δράσεις στοχεύουν στη διαφοροποίηση των επιχειρηματικών τομέων, με επίκεντρο τις δυνατότητες του τουρισμού και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των αγροτικών επιχειρήσεων.

Ο άξονας “πλανήτης” αναφέρεται σε δράσεις περιβαλλοντικής αειφορίας. Στην περίπτωση αυτή, οι στόχοι που προσδιορίστηκαν ήταν ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η επιλογή νέων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η ανάδειξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4