Malegno, μια ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική

Στο πρόγραμμα GRAPE, που συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή της ΕΕ,  συμμετέχει το Malegno, μια πόλη μέσα στην Camonica Valley, με περίπου 2000 κατοίκους και έκταση 16,9 km², που κυμαίνεται από 300 μέτρα υψόμετρο στην κοιλάδα έως περίπου 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,  το πιο ψηλό σημείο  του δήμου.

Τους τελευταίους μήνες το έργο περιλάμβανε και την υπόλοιπη κοιλάδα χάρη στην υποστήριξη που παρείχε η Consorzio Solco Camunia και οι συνεταιρισμοί της που εξαπλώνονταιι σε ολόκληρη την κοιλάδα. Το Consorzio έχει συμβάλει ενεργά στον καθορισμό των στόχων και των δραστηριοτήτων του έργου.

Η Ορεινή Κοινότητα της Κοιλάδας Camonica (Mountain Community of the Camonica Valley) έχει προωθήσει την υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Εδαφικού Σχεδίου (PIT), που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Πολυτεχνείου του Μιλάνου (Politecnico di Milano) και της Avanzi S.p.A.. Ένα τέτοιο σχέδιο φαίνεται να ταιριάζει με τους πυλώνες προτεραιότητας που ορίζονται στο GRAPE. Η κοινοπραξία Solco σκοπεύει να ενσωματώσει τις δύο δράσεις, αυτές από το Ολοκληρωμένο Εδαφικό Σχέδιο (PTI) και αυτές από το GRAPE (Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης). Αυτό, για τρεις βασικούς λόγους:

  • αποφυγή διπλών ενεργειών
  • ενεργοποίηση συνεργιών μεταξύ των δύο σχεδίων
  • ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας που φαίνεται ανεπαρκώς εκπροσωπούμενος.

Η κύρια ιδέα στη συνέχιση του έργου GRAPE είναι ο εντοπισμός συμπληρωματικών γραμμών δράσης και η μελέτη του τρόπου ενοποίησης ενός Σχεδίου Δράσης με ήδη υπάρχοντα έργα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,  στην περίπτωσή μας με το Ολοκληρωμένο Εδαφικό Σχέδιο (PTI).

Μεταξύ των εταίρων του έργου είναι αρκετοί οργανισμοί που, συνενώνοντας τις εμπειρίες τους με τους εκπροσώπους της Camuni, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και θετικά στην εκπόνηση ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης τόσο για το Malegno όσο και για ολόκληρη την επικράτεια της  Camuno. Στους εταίρους του προγράμματος, μαζί με τους δήμους Bonares, Mirabella Imbaccari και Σίφνου, περιλαμβάνονται και κοινωνικοί συνεταιρισμοί και δίκτυα κοινωνικής οικονομίας.

Υψηλότερη ευαισθητοποίηση απέναντι στις τοπικές οικολογικές και οικονομικές προκλήσεις

Το έργο GRAPE εστιάζει σε περιοχές που συχνά δεν έχουν πρόσβαση στους πόρους και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι μεγάλες πόλεις και ταυτόχρονα εκτίθενται σε σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει μια καινοτόμο προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ξεκινώντας από τα ειδικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων περιοχών και εμπλέκοντας τις τοπικές κοινωνίες σε μια διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων δράσης.

Ένα από τα δυνατά σημεία του έργου GRAPE είναι η έμφασή του στην τοπική διάσταση. Τα Σχέδια Δράσης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν από τις εμπλεκόμενες τοπικές κοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή και τις ανάγκες των κατοίκων της. Με αυτόν τον τρόπο, στόχος είναι να δημιουργηθούν βιώσιμες και κατάλληλες λύσεις στις τοπικές πραγματικότητες, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για τις εμπλεκόμενες τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να προωθηθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι περιοχές, καθώς και πιθανές λύσεις. Κατά τη διάρκεια των αποστολών στις εμπλεκόμενες περιοχές, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανταλλαγή των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και στη σύγκριση τοπικών υπαρχουσών ή προηγούμενων εμπειριών.

Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας αφιερωμένης στα Τοπικά Σχέδια Δράσης, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις εμπλεκόμενες τοπικές κοινωνίες, ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται.

Το έργο GRAPE αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου προώθησης της κοινωνικής ανθεκτικότητας και πρόληψης της ευαλωτότητας, στο οποίο ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι όλο και πιο σημαντικά. Υπό αυτή την έννοια, το έργο GRAPE στοχεύει να παρέχει ένα αναπαραγόμενο και βιώσιμο μοντέλο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων μικρών και περιφερειακών περιοχών, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους πόρους τους.

Η υλοποίηση του έργου GRAPE και η συμμετοχή του Malegno και των περιοχών της Camuno είναι ταυτόχρονα πρόκληση και σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης και αντιπαράθεσης, καθώς επιτρέπει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4