Πρόγραμμα Grape, Συνεργασία για στρατηγικές κοινωνικής και πράσινης ανθεκτικότητας για την προώθηση τοπικών λύσεων σε τοπικά προβλήματα

Το έργο GRAPE, “Local Social Green resilience Action Plans for small and peripheral territoriesπου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά (SMP-COSME), ξεκίνησε τον Μάιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023. Περιλαμβάνει 4 μικρούς ευρωπαϊκούς δήμους από αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές: Malegno (Ιταλία), Mirabella Imbaccari (Ιταλία), Bonares (Ισπανία), Σίφνος (Ελλάδα). Κάθε Δήμος υποστηρίζεται από έναν τοπικό παράγοντα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (SSE): Sol.Co Camunia (Malegno), Fondazione di Comunità di Messina (Mirabella Imbaccari), COOPINTE (Bonares), Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal (Σίφνος). Αυτές οι τοπικές συνεργασίες υποστηρίζονται περαιτέρω από ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το REVES – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία και από το FAECTA, το δίκτυο συνεταιρισμών της Ανδαλουσίας. Επικεφαλής της κοινοπραξίας αυτής είναι το Ίδρυμα της Κοινότητας της Messina / Fondazione di Comunità di Messina (Σικελία, Ιταλία).

Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό και την προώθηση ανθεκτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση οικονομικών, ενεργειακών και κλιματικών κρίσεων σε τοπικό επίπεδο και στην χάραξη μονοπατιών για μια βιώσιμη και δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αναπτύσσοντας τοπικές λύσεις για τις τοπικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινωνική και η Αλληλέγγυα Οικονομία συμβάλλουν στην «εδαφική ανθεκτικότητα» μέσω του πειραματισμού καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στην αλληλεγγύη, κινητοποιώντας τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους για να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

 Τρεις φάσεις

Το GRAPE αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις:

– Στην πρώτη, οι εταίροι συμμετέχουν σε τρεις Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας (SEM), την πρώτη στην Mirabella (Ιούλιος 2022), στη συνέχεια στη Σίφνο (Σεπτέμβριος 2022) και στην Bonares (Νοέμβριος 2022). Οι δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους και η ανάλυση μελετών περιπτώσεων / εμπειριών σε τοπικό επίπεδο παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Κάθε αποστολή έχει συνεδρίες αφιερωμένες στην παρουσίαση τεχνικών για την κατάρτιση ενός τοπικού Σχεδίου Δράσης και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στις περιοχές που συμμετέχουν, έτσι ώστε να αναπτυχθούν πιθανές συνέργειες μεταξύ των εταίρων και η δυνατότητα αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης καλής πρακτικής σε διαφορετικές περιοχές.

– Κατά τη δεύτερη φάση, οι εταίροι συμμετέχουν στη σύνταξη τοπικών Σχεδίων Δράσης για την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα για κάθε περιοχή εταίρου. Το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης προέρχεται από προτάσεις που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των Αποστολών, χρησιμοποιούν συμμετοχικές μεθοδολογίες κατά τη σύνταξή τους προκειμένου να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η τρίτη και τελευταία φάση συνίσταται στη συν-δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης που θα βασίζεται στην εμπειρία που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του έργου και θα λειτουργήσει ως οδηγός για μικρούς Δήμους που ενδιαφέρονται να αναπαράγουν τη διαδικασία που ακολουθούν οι εταίροι κατά την από κοινού διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την πράσινη και κοινωνική μετάβαση και την προώθηση της ανθεκτικότητας των περιοχών.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Ενημερωτικό δελτίο GRAPE. Αρχείο Italian United Kingdom Spanish Greek

N.2/ Μάιος 2023

Mirabella Imbaccari, δουλεύοντας για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Ο Δήμος Mirabella Imbaccari σχεδιάζει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης και τις στρατηγικές ενεργοποίησης ευρείας συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωσή του. Το Σχέδιο Δράσης είναι μέρος του προγράμματος GRAPE,

N.2/ Μάιος 2023

Malegno, μια ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική

Στο πρόγραμμα GRAPE, που συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή της ΕΕ,  συμμετέχει το Malegno, μια πόλη μέσα στην Camonica Valley, με περίπου 2000 κατοίκους και έκταση 16,9 km², που κυμαίνεται από

Ν.2/ Μάιος 2023

Στη Σίφνο, σχεδιάζοντας από κοινού την πράσινη και κοινωνική μετάβαση

Ο Άνεμος Ανανέωσης /Wind of Renewal και ο Δήμος Σίφνου συνεργάζονται με τους άλλους εταίρους του έργου GRAPE, Τοπικό Κοινωνικό Πράσινο Σχέδιο Δράσης για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται

N.2/ Μάιος 2023

Bonares, δέσμευση για βιωσιμότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Bonares και ο συνεταιρισμός Coopinte ηγούνται στη συμμετοχή στο πρόγραμμα GRAPE, που συν-χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στην προώθηση μιας συμμετοχικής ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης Πράσινης

1 / 2