Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για την κοινότητά της. Υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι που θέλει να επιτύχει το Σχέδιο: καταπολέμηση της μείωσης του πληθυσμού της Mirabella Imbaccari και έναρξη μιας σταθερής και βαθιάς συμμετοχής του πληθυσμού της για τον σχεδιασμό καλών πρακτικών και λύσεων για την ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η συμμετοχή του πληθυσμού στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων που θα αναπτυχθούν από την αρχή. Από αυτή την άποψη, ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση όλων των πιθανών ενδιαφερομένων ήταν εξαιρετικά σημαντική, διότι κατέστησε δυνατή την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εμπλέκεται καλύτερα η κοινότητα προκειμένου να αναδειχθούν οι πραγματικές ανάγκες όλων των παραγόντων στην περιοχή, ο καθένας με μια συγκεκριμένη προοπτική.

Η κοινότητα χωρίστηκε σε τρεις διαφορετικές ομάδες: τοπικούς συλλόγους, κατοίκους ηλικίας 11 ετών και άνω και τοπικές επιχειρήσεις. Ένα διαφορετικό ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε για κάθε ομάδα: για παράδειγμα, αυτό που προτάθηκε στους συλλόγους και τους κατοίκους ακολούθησε τη μεθοδολογία TSR, μια μεθοδολογία σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο που περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η πρόταση που προτάθηκε στις τοπικές επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, επικεντρώθηκε στην ανάλυση ορισμένων σημαντικών πτυχών για την έναρξη μιας διαδικασίας κοινωνικής και περιβαλλοντικής μετάβασης, όπως: τάση προς ψηφιακή καινοτομία, τάση προς ενεργειακή βιωσιμότητα και, τέλος, ανάπτυξη δικτυωμένων στρατηγικών και λύσεων καθώς και μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Βιώσιμος τουρισμός, κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επαναλαμβανόμενος δημόσιος φωτισμός

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προτεραιότητες του Σχεδίου μπορούσαν να αποτυπώσουν και να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου TSR, για παράδειγμα, οι αρχές και οι αξίες στις οποίες οι άνθρωποι εκφράζουν υψηλή συμφωνία σχετίζονται με τις ελευθερίες έκφρασης και την τάση προς το άνοιγμα της κοινότητάς τους και τη συζήτηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, επίσης, στην ανάπτυξη πολιτιστικών προσφορών και πολιτικών που ενθαρρύνουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής. Η προθυμία να γίνουν μέλη μιας κοινότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (REC) ως στρατηγική για την αυτοπαραγωγή ενέργειας εμφανίστηκε ισχυρή μεταξύ των τοπικών επιχειρηματιών.

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι προτεραιότητες στο τοπικό σχέδιο δράσης Mirabella Imbaccari αφορούν την προστασία και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού, την αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων και την προώθηση ενός υγιούς αγροδιατροφικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα.

Σε αυτές, θα αντιστοιχούν οι ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές: ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού, ανάπτυξη μιας κοινότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επαναδραστηριοποίηση για δημόσιο φωτισμό και ανάπτυξη κόμβου για το σχεδιασμό και τη διάδοση των τοπικών διαδικασιών μετασχηματισμού.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4